Fulltextové vyhledávání:

Kontaktní informace:

provozovatel e-shopu

Albion alarm s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 1167
Ostrava, 702 00

Mobil: (+420) 608 738 361
Tel.: (+420) 596 126 757
E-mail: albion (zavináč) albionalarm.cz

Další informace:

  • Košík
  • Informace
  • Nejčastější dotazy-FAQ
  • Záruční servis
  • Kontaktujte nás
  • Hlavní stránka


Služby:

  • Ke stažení
  • Manuály

Reklamační řád

Reklamační řád
Reklamační řád, záruční podmínky
Všeobecné ustanovení
Ke každému zboží zakoupenému u firmy Albion albion s r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura, která slouží zároveň jako list záruční. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

Reklamace se vyřizují převážně na pražské centrále,u standardních reklamací je doba na její vyřízení 30 dní od doručení reklamovaného vadného zboží v reklamačním oddělení v provozovně firmy. Pokud není domluveno jinak.

Zboží reklamované do třech dnů od jeho zakoupení,je reklamováno přednostně výměnou za nový kus, za předpokladu, že na zboží nejsou viditelné stopy opotřebení. Není-li zboží na výměnu k dispozici, je na reklamované zboží vystaven dobropis.
Prodávající není povinen informovat kupujícího o ukončení reklamace.Tato povinnost je na straně kupujícího, aby se informoval telefonicky, písemně,či osobně na stav reklamace.
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu servisního prodejce.
Záruční podmínky
Délka záruky je  24 měsíců. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Kupující dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

Informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti dodávaných produktů prodávajícím se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a NEJSOU důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
Porušením ochranných pečetí a etikety výrobního čísla, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí.
Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
Zboží bylo poškozeno živly.
Pokud nebude reklamované zboží předáno k reklamaci včetně dodaného příslušenství
V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno na dobírku nebo po zaplacení faktury.Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.
Kupující je povinen

Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout neprodleně po převzetí zboží a to i v případě,že bylo odesláno kupujícímu na určenou adresu přepravní službou.V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy,musí tuto skutečnost bezodkladně telefonicky oznámit prodávajícímu,avšak nejpozději do druhého dne od převzetí zásilky.Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána.

Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby toto bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče

V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat.

V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno. Místo expedice je uvedeno na kupním dokladu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

Při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na kupním listě a pokud zjistí rozdíl kontaktovat do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného účetního dokladu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na faktuře nebude jeho reklamace uznána.


Kupující může doručit reklamované zboží osobně v místě expedice
Expediční místa
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167
Formulář reklamačního listu(servisního listu) by měl být pro urychlení formalit již vyplněný.
Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

PLATNÝ OD 1.1.2015
 
 
Autor: KS | Počet přečtení: 4016x

Přehled dalších článků