Fulltextové vyhledávání:

Kontaktní informace:

provozovatel e-shopu

Albion alarm s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 1167
Ostrava, 702 00

Mobil: (+420) 608 738 361
Tel.: (+420) 596 126 757
E-mail: albion (zavináč) albionalarm.cz

Další informace:

  • Košík
  • Informace
  • Nejčastější dotazy-FAQ
  • Záruční servis
  • Kontaktujte nás
  • Hlavní stránka


Služby:

  • Ke stažení
  • Manuály

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Albion alarm s.r.o. platné pro uzavírání závazkových vztahů resp. kupních smluv mezi společností Albion alarm s.r.o. v roli strany prodávající a stranou kupující, která je spotřebitelem
I.
Základní ustanovení
 
Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Albion alarm s.r.o., IČ 48400203, DIČ CZ48400203, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167, 702 00,  Ostrava, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Ostravě, oddíl 533C, vložka 10534 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který je spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.Albion alarm.cz/kontakty
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., „Nový“ občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), jakož i předpisy souvisejícími zejména zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 
Kupní smlouva 
Sdělení před uzavřením smlouvy
Strana prodávající je povinna v případě, kdy jednání stran vede k uzavření smlouvy a používá-li při něm výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen "prostředek komunikace na dálku") nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělit spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také
a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),
f) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l) NOZ, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne.
Smluvní strany kontrahují tak, že návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí objednávky kupujícího prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů s odkazem na čl. VI. VOP. 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.  
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 
II.
Bezpečnost a ochrana informací
 
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Albion alarm s.r.o IČ 48400203, DIČ CZ48400203, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167, 702 00,  Ostrava. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 
III.
Provozní doba
 
Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

  
IV.
Ceny
 
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí strana kupující  za získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Ceny na stránkách www.albionalarm.cz mají přednost před cenami uvedenými v tištěné formě katalogu nebo jiného tištěného materiálu.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 
V.
Objednávání
 
Dohodnutá kupní cena za zboží se rozumí cena platná v době uzavření smlouvy. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 
Objednávat je možno následujícími způsoby:
•          prostřednictvím elektronického obchodu na www.albionalarm.cz (dále jen „e-shop“)
•          elektronickou poštou na adrese albion@albionalarm.cz
•          osobně v provozovně prodávajícího
•          telefonicky
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.
Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout bez udání důvodu.
 
VI.
Odstoupení od smlouvy
 
Odstoupení od smlouvy kupujícím
Hmotněprávní a procesněprávní náležitosti jednostranného odstoupení od uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 „Nový“ občanský zákoník v platném znění. 
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) NOZ, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách a potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
Formulář odstoupení od smlouy nalezte zde
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho prodávající ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834 NOZ.
Prodávající  může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených NOZ.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající  nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Prodávající uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) NOZ.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud prodávající nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) NOZ.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávající poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel prodávajícímu poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
Prodávající převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
 
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Albion alarm s.r.o.    
Havlíčkovo nábřeží 1167   
702 00   Ostrava
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku nebo též odstoupení od smlouvy zamítnout.
 
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže strana kupující odstoupit od smluv:
1.         na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2.         na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení za výš popsaných podmínek doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 
 
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 
Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 
 
VII.
Platební podmínky
 
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
platba v hotovosti při nákupu
platba předem bankovním převodem
na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu) a podepsání obchodních podmínekZboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 
VIII.
Dodací podmínky
 
Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Osobní odběr zboží je možný po telefonické domluvě v místě provozovny v Ostravě: kontakty
Zasílání přepravní službou - ČR/ SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. GP, DPD. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. 
Kupující, je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu albion@albionalarm.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se jedná o rozpor s kupní smlouvou.
 
IX.
Záruční podmínky
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 
Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
Právní vztahy mezi stranou prodávající a kupujícím z titulu odpovědnosti za vady prodávaného zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR, zejména NOZ a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).
 
X.
Závěrečná ustanovení
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.11.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
Pokud by se jakákoliv ujednání těchto VOP dostala svým textem či výkladem do rozporu s textem zákona č. 89/2012 „NOZ“ a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, pozbývají tyto texty VOP svou účinnost pro konkrétní závazkový vztah. 
Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.albionalarm.cz/Reklamacni-rad/
 
 
Autor: KS | Počet přečtení: 5404x

Přehled dalších článků